سبد خرید 0

ممکن است یک شبه پول ما در بورس نابود شود؟