آموزش مقدماتی بورس – دانلود جلسات به صورت یکجا – استاد معین صادقیان

دانلود یکجا جلسات دوره آموزش مقدماتی بورس در دوره آموزش مقدماتی بورس شما هر چیزی که راجع به بورس ایران…

5
150,000 تومان

آموزش مقدماتی بورس – دانلود جلسه هشتم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه هشتم دوره آموزش مقدماتی بورس در دوره آموزش مقدماتی بورس شما هر چیزی که راجع به بورس ایران…

1
32,000 تومان

آموزش مقدماتی بورس – دانلود جلسه هفتم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه هفتم دوره آموزش مقدماتی بورس در دوره آموزش مقدماتی بورس شما هر چیزی که راجع به بورس ایران…

1
30,000 تومان

آموزش مقدماتی بورس – دانلود جلسه ششم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه ششم دوره آموزش مقدماتی بورس در دوره آموزش مقدماتی بورس شما هر چیزی که راجع به بورس ایران…

1
28,000 تومان

آموزش مقدماتی بورس – دانلود جلسه پنجم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه پنجم دوره آموزش مقدماتی بورس در دوره آموزش مقدماتی بورس شما هر چیزی که راجع به بورس ایران…

1
26,000 تومان

آموزش مقدماتی بورس – دانلود جلسه چهارم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه چهارم دوره آموزش مقدماتی بورس در دوره آموزش مقدماتی بورس شما هر چیزی که راجع به بورس ایران…

1
24,000 تومان

آموزش مقدماتی بورس – دانلود جلسه سوم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه سوم دوره آموزش مقدماتی بورس در دوره آموزش مقدماتی بورس شما هر چیزی که راجع به بورس ایران…

1
22,000 تومان

آموزش مقدماتی بورس – دانلود جلسه دوم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه دوم دوره آموزش مقدماتی بورس در دوره آموزش مقدماتی بورس شما هر چیزی که راجع به بورس ایران…

1
20,000 تومان