آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسات به صورت یکجا – استاد معین صادقیان

دانلود یکجا جلسات دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

6
999,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه بیستم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه بیستم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

2
78,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه نوزدهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه نوزدهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

1
76,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه هجدهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه هجدهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

1
74,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه هفدهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه هفدهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

1
72,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه شانزدهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه شانزدهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

1
70,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه پانزدهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه پانزدهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

1
68,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه چهاردهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه چهاردهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

1
66,000 تومان