وقت آن است که تغییراتی در قانون اساسی داده شود – تغییر قانون اساسی!

تغییر قانون اساسی ! – سیل نوروز امسال نشان داد که مدیریت غیر متمرکز به ویژه در شرایط بحرانی می تواند اثرات منفی زیادی در پی داشته باشد از جمله اینکه کمک رسانی را با کندی مواجه کند. در صورتی که اگر در هر شهر یا استان یک نفر تصمیم گیرنده ی اصلی داشته باشیم در هر شرایطی مشخص است که چه کسی تصمیم گیرنده است و بعد هم همه ی مرم می دانند از چه کسی باید عملکرد مناسب را طلب کنند یا چه کسی را مسئول ناکامی ها بدانند. چه اشکالی دارد هر استان مانند ایالت های بسیاری از کشورهای دنیا استاندارانی داشته باشد که مردم آنها را برگزینند.

چیزی مانند رئیس جمهور محلی با اختیارات قابل توجه

اداره ی کشور به شیوه ی غیر متمرکز یا محلی نفع خیلی زیادی می تواند داشته باشد از جمله:

  • سریع تر شدن روند تصمیم گیری با حذف سلسله مراتب
  • جلوگیری از اتلاف منابع
  • پاسخگوئی بیشتر مسئولان
  • رشد بیشتر مناطق محلی به دلیل شناخت بیشتر مسئول
  • در شرایط بحرانی تصمیم گیری ها سریع و موثر خواهد بود.

از طرفی تجربه ی پیشیین نشان داد چون هر بخش درگیر در مساله از مسئولی متفاوت فرمان می گیرد پس از پایان بحران انتقاد هر بخش نسبت به دیگران زیاد می شود.

بهتر است با غیر متمرکز کردن مدیریت به مردم هر شهر و استانی اجازه دهیم خودشان برای منطقه ی خود تصمیم بگیرند تا آنکه از مرکز برای آنها تصمیم گیری شود.

البته تمام موارد بالا در صورتی تحقق می یابد که مقام مسئول و منتخب محلی از اختیارات کامل برخوردار باشد نه آنکه اختیارات وی همچون همین الان محدود باشد و در واقع فرمان از جایی دیگر صادر شود.

مطالبی که شاید بپسندید:

چرا قانون در ایران حرمت ندارد ؟

چرا در جامعه ی ایران همدلی وجود ندارد؟

اگر فکر می کنید دلار می شود 30 هزار تومان درست فکر می کنید

چرا حاضریم اطلاعات ما دست بیگانه بیفتد؟